ទិដ្ឋាការការមកដល់ | អាកាស​យាន​ដ្ឋាន​​កម្ពុជា

Skip to:

Description: 

ទិដ្ឋាការពេលមកដល់

ទិដ្ឋាការ​ អាច​ផ្ដល់ជូន​ភ្លាមៗ​នៅ​បញ្ជរ​ផ្ដល់​ទិដ្ឋាការ ​នៅពេល​មក​ដល់​អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​កម្ពុជា​នៅ​​រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្ត​សៀមរាប និងខេត្តព្រះសីហនុ។ សូម​បញ្ជាក់​ថា​ មិនមែន​ជនបរទេស​ទាំងអស់​សុទ្ធតែ​អាច​ទទួល​​​បាន​ទិដ្ឋាការ​ពេល​មក​ដល់​ភ្លាម​នោះ​ទេ ដូច្នេះ ​គប្បី​ទំនាក់​ទំនង​ជាមុន​ជាមួយ​ស្ថានទូត​នៃ​ព្រះ​រាជា​ណាចក្រ​​កម្ពុជា​​ដែល​នៅ​ជិតបំផុត ដើម្បី​សាកសួរអំពីល័ក្ខ​ខ័ណ្ឌនានា​ស្ដីពី​ការ​ទទួល​ទិដ្ឋាការ។

សូមទៅគេហទំព័រខាងក្រោមនេះ សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងតម្រូវការ និងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការនៅពេលមកដល់៖

The Royal Embassy of Cambodia
 

កម្ពុជា